Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Partnership for Advanced Computing in Europe

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.

Infrastruktura badawcza PRACE-RI (Research Infrastructure) budowana jest z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których bierze udział WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP, PRACE-5IP oraz PRACE-6IP. Projekty współfinansowane są przez Komisję Europejską w ramach funduszy 7. Programu Ramowego i programu Horizon 2020.

Do zarządzania budowaną infrastrukturą PRACE-RI (http://www.prace-ri.eu) powołana została organizacja PRACE AISBL (fr. Association Internationale Sans But Lucratif), będąca stowarzyszeniem non-profit na prawie belgijskim.

Ideą przyświecającą działaniom inicjatywy PRACE jest wsparcie europejskiej nauki przez udostępnienie odpowiednio zaawansowanych usług obliczeniowych. W inicjatywę zaangażowane są wiodące jednostki badawcze i superkomputerowe z 24 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). W Polsce partnerem projektu jest PCSS, z którym współpracują pozostałe cztery duże centra obliczeniowe: ACK Cyfronet AGH, ICM UW, TASK oraz WCSS.

Na infrastrukturę PRACE składa się kilka (6 w 2012 r.) dużych maszyn HPC o wydajności rzędu PetaFLOPS (tzw. Tier-0) oraz wiele mniejszych maszyn o charakterze narodowym lub regionalnym (tzw. Tier-1). WCSS udostępnia część swoich zasobów jako Tier-1 (zobacz: usługi obliczeniowe).

W ramach Inicjatywy PRACE powstaje szereg publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz publikacji otwartych typu White Paper. Lista publikacji, które zostały stworzone przy udziale kadry WCSS, znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202456
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.