Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

NewMAN logoStatus: Zakończony

Projekt NewMAN ( „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN” ) to inwestycja w infrastrukturę informatyczną dla nauki, która zakładała zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN. Projekt był realizowany przez jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym WCSS.

Cele

Celem ogólnym projektu był rozwój istniejących akademickich miejskich sieci naukowych obsługujących środowiska naukowe i akademickie, tworzących wraz z siecią PIONIER krajową infrastrukturę teleinformatyczną nauki, poprzez rozbudowę urządzeń sieciowych wykorzystywanych do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. W wyniku nakładów dokonanych przez MNiSW w latach 2000-2005 na infrastrukturę nauki w Polsce powstała ogólnopolska światłowodowa sieć teleinformatyczna PIONIER obejmująca swym zasięgiem większość polskich uczelni i instytucji naukowych. Sieć PIONIER jest siecią kręgosłupową, natomiast środowiskowe miejskie naukowe sieci teleinformatyczne – MAN (ang. Metropolitan Area Network) zapewniają bezpośrednią łączność jednostek naukowych do sieci PIONIER i Internetu. Bez posiadania odpowiedniej nowoczesnej infrastruktury sieci te nie byłyby w stanie zapewnić prawidłowego i ciągle rosnącego zapotrzebowania na dostęp szerokopasmowy do sieci PIONIER a poprzez nią do sieci GEANT i innych narodowych, naukowych sieci teleinformatycznych.

Opis

Aktualne możliwości transmisyjne sieci (20 Gb/s) stwarzają warunki do rozwoju prawdziwie szerokopasmowych usług. Ich realizacja często przysparzała problemów wewnątrz sieci naukowych MAN ze względu na ich niewystarczającą infrastrukturę informatyczną.

Sieć PIONIER działa w oparciu o konsorcjum 22-ch jednostek wiodących Miejskich Sieci Komputerowych MAN i centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM). Są to jednostki wyłonione przez swoje środowiska naukowe i akademickie jako liderzy działający na rzecz całego środowiska naukowego w swoich regionach. Jednostki te zawiązały w dniu 14 kwietnia 2009 roku porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o środki Unii Europejskiej przydzielane w ramach POIG priorytet II.

Rezulataty

W wyniku projektu dokonano wyboru i zakupu nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN.

Pozwoli to na stworzenie w ramach tych sieci platformy transmisyjnej, zwiększającej przepustowość sieci MAN oraz umożliwiającej zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewni integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki. W wyniku przetargu zakupiono urządzenia serii MX firmy Juniper z interfejsami 1 Gigabit i 10 Gigabit Ethernet, umożliwiającymi wykorzystanie technologii MPLS do celów realizacji zaawansowanych usług teletransmisyjnych.

Przyjęcie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych jest zgodne z tendencjami światowymi oraz z wypracowanymi równolegle rozwiązaniami paneuropejskiej sieci GEANT.

Do Wrocławia trafiło 5 ruterów MX80, jeden MX480 i jeden MX960, wyposażonych w optykę sumarycznie 54 * 10GE i 260 * 1 GE.

Podsumowanie

 • Data rozpoczęcia: 1 lutego 2009
 • Data zakończenia: 31 grudnia 2012 (planowana: 30 czerwca 2012)
 • Finansowanie: dotacja UE i MNiSW (POIG.02.03.01-00-041/09), środki własne Konsorcjantów
 • Koordynator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • Strona informacyjna projektu: http://www.newman.pionier.net.pl

Kontakt

Ryszard Bernardyn
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203985
email: ryszard.bernardyn@wcss.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.