Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Beesensor

STATUS: ZAKOŃCZONY

Założeniem projektu Beesensor  było  znalezienie skutecznej metody do wczesnego wykrywania chorób pszczelich, co pozwoli zapobiec pogłębiającemu się zmniejszaniu populacji pszczoły miodnej. Działania w projekcie były oparte o platformę analityczną stworzoną na potrzeby określania stanu rodzin pszczelich, dzięki której możliwe jest obecnie monitorowanie poziomu występowania diagnozowanych chorób.
W ramach projektu Beesensor – Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej opracowana została platforma analityczna na potrzeby określenia dobrostanu rodzin pszczelich, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania poziomu porażenia jednostkami chorobowymi (warroza i zgnilec amerykański).

Za przygotowanie badań oraz interpretację wyników odpowiedzialny był zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do badań zostały dostarczone wzorcowe, zdrowe rodziny pszczele oraz takie, w których występowały pasożyty i choroby w różnych stadiach rozwoju. W celu zapewnienia istotności statystycznej i wiarygodności otrzymanych wyników powstało największe tego typu środowisko badawcze w Polsce.

Politechnika Wrocławska realizowała zadania dotyczące akwizycji i analizy danych. WCSS było odpowiedzialne za przetworzenie (z wykorzystaniem algorytmów opartych o uczenie maszynowe) wielkich zbiorów danych, które zostały zgromadzone w ramach projektu. Kadra centrum zajmowała się zaprojektowaniem niezbędnego oprogramowania, analizą danych i algorytmizacją. Analiza pozwoliła na zbadanie korelacji pomiędzy zebranym materiałem a czynnikami z otoczenia badanych układów, takimi jak dane pogodowe czy zanieczyszczenie powietrza. Do wykonania obliczeń wykorzystana została infrastruktura zarządzana przez WCSS.

Zadania opracowania użyteczności komercyjnej, określenia strategii biznesowej i dostarczenia modelu dystrybucyjnego produktów projektu zrealizowała firma Comtegra SA. Rezultatem projektu jest narzędzie umożliwiające wykrywanie chorób pszczelich we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala na zapobieganie ich szybkiemu rozprzestrzenianiu.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2018 r.
Data zaończenia projektu: 31 grudnia 2020 r.
Finansowanie: BIOSTRATEG III

Strona internetowa projektu

Logo NCBIR