Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE–LAB

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE-LAB: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie zakładał budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC, złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W ramach projektu podniesiono wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej z 5 do 15 PFlopsów oraz nastąpiło rozszerzenie infrastruktury składowania danych z 12 do 50 PBajtów.
W oparciu o tę infrastrukturę zostały udostępnione usługi skierowane do jednostek naukowych i przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP), które są wsparciem dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych. Pozwoliło to na zwiększenie wykorzystania zasobów HPC przez środowisko naukowe oraz biznesowe, skupione wokół wielu dziedzin – m.in.: chemii, fizyki, bioinformatyki, zdrowia, nauk inżynierskich, finansów, bezpieczeństwa oraz nowych technologii ICT. Projekt opierał się o pracę 6 specjalizowanych laboratoriów odpowiedzialnych za poszczególne elementy budowanej infrastruktury:
 • Przetwarzanie HPC oraz cloud,
 • Dostęp do infrastruktury przetwarzania,
 • Zarządzanie usługami i ich monitorowanie,
 • Usługi zarządzania danymi,
 • Zarządzanie rozproszonymi danymi,
 • Bezpieczeństwo infrastruktury PRACE-LAB.
W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie konkurencyjności polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na rynkach międzynarodowych. Dzięki prowadzonym pracom rozwojowym oraz wzmocnieniu innowacyjności rozwiązań w zakresie infrastruktury obliczeniowej zauważalna jest również poprawa pozycji polskiego sektora ICT. Projekt realizowany był przez konsorcjum w składzie:
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu),
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska CI TASK,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 grudnia 2018 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
Finansowanie: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, POIR.04.02.00-00-C003/19

Strona internetowa projektu:

Logotypy unijne