Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Dariah.lab

STATUS: REALIZOWANY

Założeniem projektu Dariah.lab jest utworzenie krajowej, inteligentnej, cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Będzie ona służyć pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji zróżnicowanych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.
W tym celu zbudowana zostanie sieć rozproszonych laboratoriów (działających w powiązaniu z podmiotami gospodarczymi) wyposażonych w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów.

Cele szczegółowe projektu Dariah.lab to:
 • pozyskiwanie, przechowywanie oraz integracja danych różnej kategorii i jakości;
 • przetwarzanie oraz udostępnianie zasobów cyfrowych 2D i 3D;
 • wielokontekstowa wizualizacja wyników oraz analiza i interpretacja wielu kategorii danych;
 • zwiększenie potencjału badawczego polskich jednostek naukowych;
 • zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz utrwalenie tożsamości narodowej i europejskiej obywateli;
 • zwiększenie zrozumienia różnic społecznych oraz kulturowych;
 • wsparcie szeroko rozumianej edukacji, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach;
 • wzmocnienie turystyki regionalnej na obszarze Polski;
 • zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego.
Planowane efekty długofalowe to:
 • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce;
 • digitalizacja oraz ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także jego udostępnienie szerokim grupom odbiorców;
 • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz organizacji związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej;
 • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.
Projekt zakłada współpracę wielu jednostek w ramach utworzonych laboratoriów. Politechnika Wrocławska (w tym WCSS) jest jednym z partnerów w projekcie. Odpowiada za dostarczenie:
 • infrastruktury pozyskiwania treści wideo wysokiej jakości, infrastruktury jednoznacznej identyfikacji danych, infrastruktury zautomatyzowanego dostarczania wiarygodnych repozytoriów cyfrowych (w ramach Laboratorium Źródeł);
 • infrastruktury pozyskiwania reprezentacji interpretowalnych maszynowo, infrastruktury transkrypcji, transliteracji, tłumaczenia i anotacji (w ramach Laboratorium Zautomatyzowanego Wzbogacania);
 • infrastruktury semantycznego wiązania informacji, infrastruktury skonsolidowanych słowników i tezaurusów, środowiska do rzutowania (mapping) danych (w ramach Laboratorium Nadzorowanego Semantycznego Odkrywania);
 • infrastruktury interaktywnej analizy danych multimedialnych (w ramach Laboratorium Inteligentnej Analizy i Interpretacji).

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lutego 2021 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
Finansowanie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR.04.02.00-00-D006/20).

Strona internetowa projektu

logotypy unijne informujące o finansowaniu projektu