WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

WASK Users Council

WASK Users Council acts as an opinion-making body in relation to the activities of WCSS. Members of the council are appointed for subsequent terms of office. The current term of office started in 2020 and will finish in 2024.
1
Marek Śliwiński, MSc, Eng.

Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences

2
Marek Śliwiński, MSc, Eng.

Polish Academy of Sciences Wrocław

3
Leszek Wolaniuk, PhD, Eng., Lt. Col. (res.)

General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces

4
Jacek Kotowicz, MA

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design

5
Artur Rot, PhD

Wroclaw University of Economics and Business

6
Damian Mroczyński, MA

University of Wroclaw

7
Krzysztof Grzegorczyk, MSc, eng.

University School of Physical Education in Wrocław

8
Piotr Sawicki, MA

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

9
Krzysztof Kośmider, MA

The Karol Lipinski Academy of Music in Wrocław

10
Rev. Jerzy Witczak, PhD

Papal University of Theology

11
Prof. Dariusz Łydżba, PhD, DSc, Eng.

Wrocław University of Science and Technology – Chair of the Council

12
Prof. Jan Zarzycki, PhD, DSc, Eng.

Wrocław Scientific Association

13
Krzysztof Hebzda, MSc, Eng.

Wrocław Medical University

14
Bartosz Ryszkowski

Kraków Academy of Art and Theater, Wrocław branch

Regulations of the WASK Council

Regulamin Rady Użytkowników WASK

§ 1.

Uwagi wstępne

Rada Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (zwana dalej Radą) została powołana na podstawie Aneksu do Porozumienia uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych z dnia 4 maja 1994 roku w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy obliczeniowej (zwanego dalej Porozumieniem).
Swe zadania Rada realizuje zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2.

Skład Rady

W skład Rady wchodzą:
prorektorzy do spraw nauki tych uczelni wrocławskich, które są sygnatariuszami Porozumienia,
trzy osoby delegowane przez Oddział Wrocławski PAN i wrocławskie instytuty PAN, będące sygnatariuszami Porozumienia,
jedna osoba delegowana przez pozostałych sygnatariuszy Porozumienia,
przewodniczący Środowiskowego Zespołu Koordynacyjnego, o którym mowa w §4 ust.4. Członkowie Rady wymienieni w ust.1b i 1c są delegowani do niej na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, w sposób określony odrębnymi porozumieniami odpowiednich sygnatariuszy Porozumienia.
Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję kierowniczą we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (zwanym dalej Centrum).

§ 3.

Zadania Rady

Rada kreuje politykę środowiskową dotyczącą informatycznych zasobów sprzętowych i programowych oraz relacji z operatorami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
sporządza lub opiniuje inne wnioski, ekspertyzy, oceny, itd., wymagane przez Komitet Badań Naukowych lub inne instytucje, uczestniczy, poprzez swoich delegatów, w konferencjach, seminariach, naradach, itp. z zakresu swojej działalności,
Rada pełni rolę Rady Centrum w rozumieniu § 25 p.8 Statutu Politechniki Wrocławskiej.
Rada sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum. W szczególności do zadań Rady należy:
opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum,
opiniowanie i zatwierdzanie wniosków do Komitetu Badań Naukowych lub innych instytucji o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z informatyką i jej zastosowaniami,
opiniowanie planów rozwoju sieci miejskiej i zasobów superkomputerowych,
opiniowanie i zatwierdzanie cennika usług,
opiniowanie kandydatów na zastępców kierownika Centrum, opiniowanie rocznych planów działalności Centrum,
opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

§ 4.

Organy i formy działania Rady

Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium, złożone z przewodniczącego i jego dwóch zastępców. W skład Prezydium powinien wchodzić, co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w § 2 ust.1a i co najmniej jeden z członków Rady wymienionych w §2 ust.1b.
Rada określa długość kadencji Prezydium.
Prezydium wyznacza sekretarza Rady, który może nie być jej członkiem. Prezydium informuje o tej decyzji na pierwszym po jej podjęciu posiedzeniu Rady.
Stałym organem Rady jest Środowiskowy Zespół Koordynacyjny (zwany dalej Zespołem). Jego zadaniem jest przygotowywanie dla Rady opinii i propozycji rankingu wniosków dotyczących sieci lokalnych, baz danych i oprogramowania, rozwoju zasobów Centrum i WASK oraz innych ekspertyz lub opinii.
Rada może powołać komisje do wykonania określonych prac lub przedyskutowania określonych zagadnień. Rada ustala zakres i tryb pracy takich komisji, ustala ich skład i czas trwania. Rada może delegować na komisje część swych uprawnień, określając wyraźnie ich zakres i długość trwania tej delegacji.
Między posiedzeniami Rady szczególnie pilne decyzje może podjąć w jej imieniu Prezydium, powinno ono jednak na najbliższym posiedzeniu Rady poinformować, dlaczego i jakie decyzje podjęło. Rada ma obowiązek przyjąć te decyzje do akceptującej wiadomości lub uzasadnić odmowę takiej akceptacji.
Rada wybiera swego delegata lub delegatów do Rady Użytkowników NASK.

§ 5.

Posiedzenia Rady

Rada zbiera się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie zwołuje i porządek obrad ustala przewodniczący Rady (a w razie jego nieobecności zastępca) z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Założycielskiej, na wniosek kierownika Centrum lub na wniosek, co najmniej trzech członków Rady. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i innymi niezbędnymi materiałami, powinno być wysłane do jego uczestników najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Od tego 14-dniowego wyprzedzenia można jednak odstąpić, jeśli na posiedzeniu powinny być rozpatrzone wyjątkowo naglące sprawy. Osoba, która zwołała posiedzenie Rady (ust. 2), ma prawo zaprosić do udziału w nim osoby niebędące członkami Rady, jednak ich imienną listę powinna udostępnić zebranym na początku posiedzenia. Każdy inny członek Rady ma prawo zaprosić do udziału w jej posiedzeniu,(ale bez prawa głosu) jednego doradcę lub eksperta, jednak powinien przed posiedzeniem zawiadomić o tym pisemnie lub telefonicznie osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady. Członek Rady niemogący uczestniczyć w jej posiedzeniu ma prawo delegować na nie imiennie swego zastępcę i upoważnić go do głosowania nad wszystkimi lub tylko nad ściśle określonymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad, jednak o tych decyzjach powinien pisemnie zawiadomić przed posiedzeniem osobę, która je zwołała lub sekretarza Rady. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca. Uchwała Rady jest prawomocna, jeśli w czasie głosowania nad nią liczba jej członków obecnych na posiedzeniu Rady przewyższa, co najmniej o jedną osobę 50% ogółu jej członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych, w tym wymienionych w §4 ust.1, zapadają w głosowaniu tajnym. Uchwały Rady dotyczące innych spraw zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że Rada w konkretnych przypadkach zdecyduje inaczej. Z każdego posiedzenia Rady jej sekretarz sporządza protokół, przedstawiany Radzie do akceptacji na następnym posiedzeniu.

§ 6.

Inne postanowienia

Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej organów wymienionych w §4 (zakup materiałów biurowych, koszty osobowe obsługi sekretariatu, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych itd.) pokrywa Centrum. Preliminarz tych wydatków na określony rok kalendarzowy Rada powinna uchwalić i przekazać Centrum do końca III kwartału poprzedniego roku. Wydatki związane z działalnością Rady wchodzą w koszty utrzymania sieci. Obsługę techniczną Rady i jej organów zapewnia Centrum. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają odpowiedniej uchwały Rady podjętej w normalnym trybie i jej zaakceptowania przez Radę Założycielską. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Radę Założycielską. Uwaga: Rada Założycielska zatwierdziła Regulamin w dniu 28 marca 2000 roku.